Element: Pou (C-10)

Fitxa de dades

Codi Identificació

C-10

Coordenades GPS

30 T 728927 4467064

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

35

Parcel·la

59

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipus singular i emplaçament

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllat en terrenys del mas de Toni.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de Toni.

Elements exteriors associats

Bassa, caseta assolada i elements vinculats al mas de Toni, a prop.

Elements interiors

No té aigua.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (soterrat al terreny).

Forma planta interior

Rectangular.

Forma secció exterior

Parets soterrades i coberta corbada, sobreeixint un poc del terreny.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de terra i lloses. Inici a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals i llinda simple de lloses de 1,00 m de llargària. Alçada: 0,60 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,80 m (del sòl exterior) Alçada murs per l'exterior: 0,00 m. Alçada de l'avantpit: 0,00 m. Mesures interiors de la planta: 1,10 m x 2,50 m. Perímetre exterior caseta: — Profunditat del receptacle de l'aigua: 0,90 m.

Notes

(falten lloses de coberta)

FOTOGRAFIES

Related Images: