Element: Pou (B-85)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-85

Coordenades GPS

30T 731483 4470262

Orientació

NO

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

2

Parcel·la

62

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Coberta i entrada i tipologia singular

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge de bancals erms, vora el mas de La Foia.

Ubicació respecte a camí públic

Pista d’accés al Mas del Tossal.

Elements exteriors associats

3 gosseres a l'era; un aljub al mas La Foia.

Elements interiors

No té aigua a dins, però si humitat.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (entà entegrat al marge).

Forma planta interior

Quadrada

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta integrada al bancal.

Forma secció interior

Rectangle baix i catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb lloses, les quals també recolzen en una gran pedra central que actúa de biga, recoberta de la terra del bancal. Inici des de mur interior a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, conformats per dues lloses col·locades de cantell, de 40 cm d'alt i llinda simple de lloses de 1,10 m de llargària. No té avant-pit, però té una llosa plana en forma de graó de 20 cm d'alt. Alçada màxima de l’obertura: 0,55 m. Amplària de l’obertura d’entrada: 0,55 m.

Murs

Els paraments del marge són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,40 m, vora l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 0,70 m. (fins el sòl exterior) Alçada murs per l'exterior: 1,20 m. (en la boca) Alçada de l’avant pit: 0,20 m. Mesures interiors de la planta: 1,20 m. x 1,20 m. Perímetre exterior del pou: — Profunditat del receptacle per a l’aigua: 0,70 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: