Element: Caseta (I-09)

Fitxa de dades

Codi Identificació

I-09

Coordenades GPS

30 T 730075 4464525

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

38

Parcel·la

268

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats, baixant La Costera.

Ubicació respecte a camí públic

La Costera.

Elements exteriors associats

Marge on s'adossa; tancat metàl·lic al voltant; i camí públic delimitat amb parets, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de capa de morter de ciment. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses a l'exterior i arc de 1/2 punt a l'interior. Alçada de l’obertura: 1,80 m. Amplària de l’obertura: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són inclinats, fets amb pedra irregular. El gruix dels murs és de 1,25 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,75 m. Alçada murs per l'exterior: 2,20 m. Diàmetre interior de la planta: 3,80 m. Perímetre exterior caseta: 20,20 m.

Notes

(reparada la coberta, els úñtims anys, amb capa de morter de ciment al damunt)

FOTOGRAFIES

Related Images: