Element: Caseta (F-34)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-34

Coordenades GPS

30 T 727129 4464428

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

228

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Cúpula singular i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, vora un mas.

Ubicació respecte a camí públic

Pista Les Ventes-Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Maset del Curro, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets desplomades amb coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària volada sobre mur.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada, amb volada pronunciada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses, de 1,10 m de llargària. Alçada: 1,70 m. Amplària: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors estan desplomats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,85 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 3,00 m. Alçada murs per l'exterior: 1,55 m. Diàmetre interior de la planta: 3,60 m. Perímetre exterior caseta: 16,40 m.

Notes

(les parets exteriors estan desestabilitzades, desplomades. Vegetació a l'entrada)

FOTOGRAFIES

Related Images: