Element: Caseta (F-27)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-27

Coordenades GPS

30 T 726338 4462549

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

30

Parcel·la

78

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia singular.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla, rodejats de tanca

Ubicació respecte a camí públic

Pista a mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Habitacle al davant l'entrada, com si fos altra caseta i tancat al davant d'este; mas del Pinaret a prop.

Elements interiors

Gerrer vora terra a sudoest i finestreta a sud, a 90 cm del sòl.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,40 i 1,30 m. Amplària: 0,90 m

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra molt irregular. Gruix dels murs: 0,50 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,70 i 2,00 m. Alçada murs per l'exterior: 0,90 i 1,00 m. Diàmetres interiors de les plantes: 1,60 i 2,70 m. Perímetre exterior caseta: Indefinit (tancada)

Notes

FOTOGRAFIES