Element: Caseta (F-25)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-25

Coordenades GPS

30 T 727819 4463130

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

11

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, detalls i tipus representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Marge on s'adossa i dos ràfels vora la carretera.

Elements interiors

Un gerrer a oest de 34x33x44, en cm, i una obertura tapiada a nord, vora terra, de 45x50x70, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 0,90 m de llargària, recolzada sobre lloses volades. Alçada: 1,70 m. Amplària: 0,65 m dalt i 1,50 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,80 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,75 m. Diàmetre interior de la planta: 3,30 m. Perímetre exterior caseta: 14,00 m.

Notes

(falta recobriment en coberta i arbre gran tocant la caseta a nord)

FOTOGRAFIES

Related Images: