Element: Caseta (F-28)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-28

Coordenades GPS

30 T 725627 4462810

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

30

Parcel·la

113

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Dimensions i qualitat.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Parets i marges a la vora; mas de Monfort i mas de Pep, a prop.

Elements interiors

El sòl és de roca mare, més elevat al fons. Gerrer a NE, vora el terra, de 40x50x80.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses de 1,40 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,45 m. Amplària: 0,80 m dins i 1,20 m a fora.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,90 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 2,35 m. Diàmetre interior de la planta: 4,10 m. Perímetre exterior caseta: 18,40 m.

Notes

(llosa de la llinda, partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: