Element: Caseta (F-22)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-22

Coordenades GPS

30 T 727706 4462786

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

12

Parcel·la

140

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan de Penyagolosa.

Elements exteriors associats

Tancat envoltant la caseta i els bancals cultivats. Anell perimetral enderrocat.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses. Alçada: 1,45 m. Amplària: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: Indefinida (tancada) Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: Indefinit (tancada) Perímetre exterior caseta: 15,70 m.

Notes

(part de la paret exterior a sud està enderrocada i falta recobriment de coberta. Anell enderrocat)

FOTOGRAFIES

Related Images: