Element: Caseta (F-17)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-17

Coordenades GPS

30 T 726352 4462281

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

30

Parcel·la

140

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa de l'entorn i tipo represent.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret, en terrenys de pastura.

Ubicació respecte a camí públic

Pista al Mas de Monfort.

Elements exteriors associats

Casetes, la majoria assolades, a prop; Mas del Pinaret, parets i marges a la vora.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 1,00 m de llargària. Alçada: 1,40 m. Amplària: 0,75 m dalt i 0,80 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m i 1,00 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,90 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,50 m i 0,90 m. Perímetre exterior caseta: 11,70 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: