Element: Caseta (D-23)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-23

Coordenades GPS

30 T 731865 4463665

Orientació

S

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

145

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys erms, baix carretera.

Ubicació respecte a camí públic

Via pecuària d'Atzeneta a Vistabella.

Elements exteriors associats

Tancat anex a la caseta, a est.

Elements interiors

Finestra a est, de 15×15, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de terra i cascall. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 1,30 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,45 m. Amplària: 0,40 m dalt i 0,90 m a la base.

Murs

Els paraments són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,90 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,30 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetre interior de la planta: 2,60 m. Perímetre exterior caseta: 18,30 m.

Notes

(llinda interior, llosa de remat de cúpula i algunes pedres de les brancalades, partides)

FOTOGRAFIES

Related Images: