Element: Caseta (D-22)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-22

Coordenades GPS

30 T 733832 4462795

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

9

Parcel·la

7

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Llinda singular i bellesa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a terrenys en pendent del Mas de Clèrig.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Vallussera.

Elements exteriors associats

Mas de Clèric i altres elements vinculats al mas, a la vora.

Elements interiors

El sòl està empedrat.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semicircular.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals i coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda doble de fustes de 1,00 m de llargària i arc dovelat de lloses a sobre. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,80 m. Amb porta de fusta i llosa plana a la base.

Murs

Els paraments estan fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes volades. Gruix murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,75 m. Alçada murs per l'exterior: 1,95 m. Diàmetres interiors de la planta: 2,15 m i 1,55 m. Perímetre exterior caseta: 10,20 m.

Notes

(reparada els últims anys)

FOTOGRAFIES

Related Images: