Element: Caseta (D-18)

Fitxa de dades

Codi Identificació

D-18

Coordenades GPS

30 T 732038 4463757

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

27

Parcel·la

143

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys erms, baix carretera.

Ubicació respecte a camí públic

Carreró de la Tosca.

Elements exteriors associats

Anell perimetral parcial d'1,10 m d'alt, i escaleta a la vora; Font d ela Tosca, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular, amb anell parcial.

Forma planta interior

Quadrada.

Forma secció exterior

Parets amb forma indeterminada (enderroc) i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals, amb llinda simple de lloses. Atrompetada. Alçada: 1,00 m. Amplària: 0,60 m.

Murs

Els paraments estan fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,60 m. Alçada murs per l'exterior: 2,10 m. Mesures interiors de la planta: 1,80 m x 1,50 m. Perímetre exterior caseta: 12,50 m.

Notes

(parets exteriors quasi enderrocades totalment)

FOTOGRAFIES

Related Images: