Element: Caseta (F-54)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-54

Coordenades GPS

30 T 728370 4465618

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

40

Parcel·la

237

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys de cultiu del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Pista de la Creu de l'Americà a Les Ventes.

Elements exteriors associats

Pallissa i Creu de l'Americà, a prop.

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Amb eixida de fums. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats, amb llinda simple de lloses de 1,20 m de llargària. Atrompetada. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,80 m dalt i 1,10 a la base. Amb sèquia al davant per evaqüar aigua de pluja.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,75 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 3,05 m. Alçada murs per l'exterior: 2,00 m. Diàmetre interior de la planta: 4,10 m. Perímetre exterior caseta: 17,00 m.

Notes

(les dues lloses de la llinda, partides, i paret exterior a SO, enderrocada)

FOTOGRAFIES

Related Images: