Element: Caseta (F-33)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-33

Coordenades GPS

30 T 727355 4464661

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

200

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a paret en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

CV-170

Elements exteriors associats

Paret on s'adossa.

Elements interiors

Gerrer a oest de 40x80x40, en cm.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets inclinades amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, feta amb grans lloses, recoberta de lloses. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses, de 1,55 m de llargària. Alçada: 1,60 m. Amplària: 0,70 m dalt i 1,10 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors estan inclinats, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,95 m. Alçada murs per l'exterior: 1,90 m. Diàmetres interiors de la planta: 3,50 m i 2,50 m. Perímetre exterior caseta: 14,30 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: