Element: Caseta (F-31)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-31

Coordenades GPS

30 T 727497 4464891

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

173

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa, planta i remat de murs.

Ubicació respecte a altres construccions

Aïllada en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

CV-170

Elements exteriors associats

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Semiovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals amb coberta quasi plana.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva ovalada, recoberta de cascall i lloses, amb eixida de fums. Inici des de mur interior, a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de lloses, de 0,90 m de llargària. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,50 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses de cantell. Gruix dels murs: 0,70 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,70 m. Alçada murs per l'exterior: 1,60 m.i Dàmetres interiors de la planta: 1,50 m i 0,90 m. Perímetre exterior caseta: 8,10 m.

Notes

(falten pedres del remat dels murs a l'exterior)

FOTOGRAFIES

Related Images: