Element: Caseta (E-32)

Fitxa de dades

Codi Identificació

E-32

Coordenades GPS

30 T 729785 4465143

Orientació

O

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017

Polígon

38

Parcel·la

83

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrada en terreny en pendent, vora el Fontanal.

Ubicació respecte a camí públic

Passet del Fontanal.

Elements exteriors associats

Paret a la dreta de l'entrada, conformant un paravent, i altres elements de la zona d'interès, a prop.

Elements interiors

Fumeral a l'esquerra de l'entrada.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrada en terreny)

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta sobreeixint del terreny.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall, lloses i xapa metàl·lica, amb eixida de fums, formant fumeral. Inici des de mur interior. a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats i llinda simple de lloses de 0,80 m de llargària. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,40 a 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,70 m. Alçada murs per l'exterior: 1,70 m. Diàmetres interiors de la planta: 1,60 m i 1,10 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(s'han substituit lloses de la coberta per xapes metàl·liques)

FOTOGRAFIES

Related Images: