Avís legal

Dades del Responsable

Identitat del Responsable: Centre d’Estudis de Penyagolosa

NIF/CIF: G12984142

Adreça: Carrer Major 13, 12135 Vistabella del Maestrat (Castelló)

Correu electrònic: info@cepenyagolosa.org

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i els responsables de la web. Com a usuari, és important que conegues aquests termes abans de continuar la teua navegació.

Com a responsables d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web del CEP inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedisca a la web, cepenyagolosa.org (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment de cepenyagolosa.org.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el CEP. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compte amb l’autorització dels seus legítims titulars;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web cepenyagolosa.org l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets del CEP o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal cepenyagolosa.org o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant cepenyagolosa.org no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari al CEP poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al CEP, assumint aquest totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de datos.la comunicació entre els usuaris i cepenyagolosa.org utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estiga garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l’autorització del CEP. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CEP.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideren que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància al CEP indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web cepenyagolosa.org proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers com ara:

Notícies

Xarxes socials

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

No es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguen derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Política de comentaris

En la web es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts.

No s’admetran comentaris que no estiguen relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguen difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguen informació que siga òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguen informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulneren la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que puga ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intenten forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

El CEP no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que pogueren dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tinguera algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal cepenyagolosa.org, per favor dirigisca’s a info@cepenyagolosa.org.

Document actualitzat el: 20.09.2023

Related Images: