Element: Refugi integrat (A-33)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-33

Coordenades GPS

30T 735061 4469081

Orientació

NE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost 2017

Polígon

6

Parcel·la

82

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrada en marge en terrenys del mas de Capote.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi.

Elements exteriors associats

Refugi 722 a la vora: construccions vinculades al mas, de la zona d'interès, a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (integrat en marge)

Forma planta interior

Semicircular.

Forma secció exterior

Parets verticals del marge amb coberta integrada en bancal.

Forma secció interior

Rectangular.

Coberta

Plana, conformada per grans lloses recolzades en la llinda i el mur posterior, recoberta del bancal.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda simple de llosa de 1,45 m. Alçada: 1,20 m. Amplària: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors (marge) són verticals. La pedra emprada és irregular. Les brancades de l'entrada conformen també els murs interiors del refugi. Gruix dels murs: indeterminat.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,20 m. Alçada murs per l'exterior: 1,50 m. Diàmetre interior de la planta: 0,90 m. Perímetre exterior caseta: —

Notes

(falta recobriment en coberta i el marge a la dreta de l'entrada està enderrocat)

FOTOGRAFIES