Element: Pou (H-01)

Fitxa de dades

Codi Identificació

H-01

Coordenades GPS

30T 728476 4461048

Orientació

N

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

11

Parcel·la

103

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa i emplaçament.

Ubicació respecte a altres construccions

Integrat en marge de bancals erms, vora el mas del Zurdo.

Ubicació respecte a camí públic

Pista d’accés al Mas del Zurdo.

Elements exteriors associats

Marge on s'adossa i pica de pedra treballada a la vora.

Elements interiors

Té aigua a dins i graons per baixar a l'interior.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Indeterminada (està integrat al marge).

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals del marge i coberta plana sobreeixint.

Forma secció interior

Cilindre.

Coberta

Plana, rematada amb grans lloses, sense recobriment. Inici a l’alçada de la llinda d’entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals i llinda simple de lloses, que formen part de la coberta. Llosa de cantell d'avantpit. Alçada de l’obertura: 0,90 m. Amplària de l’obertura: 0,50 m. Llosa plana davant la boca del pou.

Murs

Els paraments exteriors del marge són verticals, realitzats amb pedra prou regular, plens de molsa. El gruix dels murs és de 0,50 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 1,15 m (fins el sòl exterior). Alçada murs per l'exterior: 1,20 m. (en la boca). Alçada de l’avant pit: 0,25 m. Mesures interiors de la planta: 1,10 m i 1,30 m. Perímetre exterior del pou: — Profunditat del receptacle per a l’aigua: + de 0,75 m

Notes

(molta vegetació als voltants)

FOTOGRAFIES

Related Images: