Element: Marge (A-34)

Fitxa de dades

Codi Identificació

A-34

Coordenades GPS

30T 734998 4469080

Orientació

Data d’elaboració de la fitxa

Octubre de 2017.

Polígon

6

Parcel·la

46

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Qualitat, tipus singular i emplaçament

Ubicació respecte a altres construccions

Marges de contenció de dues eres, al mas de Capote

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Boi, al mateix Mas de Capote.

Elements exteriors associats

Conjunt de dues eres (conformades pels marges) i altres elements vinculats al mas a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Corba concava, seguint la circumferència de la era.

Forma planta interior

Paret atalusada

Forma secció exterior

Forma secció interior

Coberta

Remat conformat per lloses planes, enrasades amb el nivell de l'era.

Obertura d’ entrada

Arranc conformat per pedres normals ben paredades.

Murs

Els paraments són atalusats, quasi verticals, conformant la corba de l'era. Gruix del mur: indeterminat. La pedra emprada no està treballada, és irregular i hi ha pedres molt menudes.

Dimensions

Alçada murs: 1,50 m (era de dalt) i 2,50 m (era baix) Diàmetre era: 16,50 m (dalt) i 12,50 m (baix)

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: