Element: Caseta (B-65)

Fitxa de dades

Codi Identificació

B-65

Coordenades GPS

30T 729408 4466451

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Agost de 2017

Polígon

36

Parcel·la

415

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Detalls, qualitat i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a mur en bancals cultivats, prop de Mas de Celades.

Ubicació respecte a camí públic

Pista del Mas de Celades.

Elements exteriors associats

Parets de separació de bancals i el Mas de Celades, prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular amb anell perimetral parcial.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets quasi verticals, amb anell, i coberta pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall. Inici des de mur, a l’alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb llinda de doble de lloses de 1,00 m de llargària i arc dovelat de descàrrega a sobre. Alçada: 1,45 m. Amplària: 0,70 m.

Murs

Els paraments exteriors són quasi verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,60 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,10 m. Alçada murs per l'exterior: 1,65 m. Diàmetre interior de la planta: 2,35 m. Perímetre exterior caseta: 13,00 m.

Notes

FOTOGRAFIES

Related Images: