Element: Caseta (F-42)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-42

Coordenades GPS

30 T 728392 4464261

Orientació

E

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

89

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Bellesa entorn i tipo representatiu.

Ubicació respecte a altres construccions

Adossada a marge en terrenys erms, baix l'Alforí.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Sant Joan.

Elements exteriors associats

Parets, marges i ràfel a prop.

Elements interiors

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Circular.

Forma planta interior

Circular.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, rematada amb gran llosa i recoberta de terra. Inici a l'alçada de la llinda d'entrada.

Obertura d’ entrada

Muntants inclinats amb llinda simple de lloses de 1,30 m de llargària. Atrompetada i amb graó de 30 cm de baixada per entrar. Alçada: 1,50 m. Amplària: 0,30 m dalt i 1,20 m a la base.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular i rematats amb lloses planes. Gruix dels murs: 1,10 m, mesurat a l'entrada.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,60 m. Alçada murs per l'exterior: 1,75 m. Diàmetre interior de la planta: 3,50 m. Perímetre exterior caseta: 17,30 m.

Notes

(llosa de remat de cúpula, partida)

FOTOGRAFIES

Related Images: