Element: Caseta (F-41)

Fitxa de dades

Codi Identificació

F-41

Coordenades GPS

30 T 728069 4464651

Orientació

SE

Data d’elaboració de la fitxa

Setembre de 2017

Polígon

39

Parcel·la

55

Titularitat

Privada

Singularitat excepcional

Entrada i tipologia representativa.

Ubicació respecte a altres construccions

AÏllada en terrenys cultivats del Pla.

Ubicació respecte a camí públic

Carretera a Puertomingalvo (CV-170)

Elements exteriors associats

Elements interiors

Pedres de seient.

Estat de conservació (1 al 5)

1

Forma planta exterior

Ovalada.

Forma planta interior

Ovalada.

Forma secció exterior

Parets verticals i coberta poc pronunciada.

Forma secció interior

Catenària.

Coberta

Cúpula primitiva, recoberta de cascall i lloses. Amb eixida de fums. Inici a l'alçada de 1,70 m del sòl interior

Obertura d’ entrada

Muntants verticals amb arc dovelat apuntat de lloses. Alçada màxima: 1,80 m. Amplària base: 0,80 m.

Murs

Els paraments exteriors són verticals, fets amb pedra irregular. Gruix dels murs: 0,70 m.

Dimensions

Alçada màxima a l’interior: 2,50 m. Alçada murs per l'exterior: 2,15 m. Diàmetres interiors de la planta: 3,10 m. i 3,30 m. Perímetre exterior caseta. 14,25 m.

Notes

(brancalada dreta i paret exterior a SO, desestabilitzades; coberta a NE, enfonsant-se)

FOTOGRAFIES

Related Images: