Estatuts

TÍTOL I.-  DENOMINACIÓ, FINALITATS, ACTIVITATS, ÀMBIT I DURADA

ART. 1.- DENOMINACIÓ

 

Es constitueix, a Vistabella del Maestrat, una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa, denominada CENTRE D’ESTUDIS DE PENYAGOLOSA, d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, la Llei  Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la Llei 14/2008 de 18 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’associacions de la Comunitat Valenciana.

El règim de funcionament de l’Associació s’acomodarà a l’establert en aquests Estatuts.

 

ART. 2.- FINALITATS

 

Els fins de l’associació són promoure l’estudi, la investigació, la conservació i la difusió del patrimoni cultural, material i immaterial, i natural en l’àmbit de l’entorn de Penyagolosa

 

 1. Promoure l’estudi i la investigació sobre temes històrics, artístics, ecològics, etnològics, arqueològics, econòmics, folklòrics, etc. per augmentar el coneixement dels diversos aspectes culturals de la localitat i crear consciència de la seua personalitat entre els seus habitants.
 2. Mantenir un blog a internet amb publicacions sistemàtiques com a vehicle de comunicació dels resultats de les recerques portades a terme.
 3. Fomentar les activitats d’índole científica i cultural, tot estimulant el contacte entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus esforços i se n’intercanvien els resultats.
 4. Estimular la presència de la localitat en les institucions d’ensenyament, mitjançant seminaris, beques i premis d’investigació.
 5. Defensar el patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic de les terres de Penyagolosa per a fomentar la seua catalogació, conservació i divulgació, i promoure la recerca i estudi en arxius municipals i parroquials.
 6. Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general, respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, socioeconòmiques de la població.
 7. Potenciar la imatge del poble entre els seus habitants i contribuir al manteniment de la seua personalitat a partir de les coordenades culturals, socials i econòmiques que l’han configurada.
 8. Adoptar les mesures necessàries per col·laborar amb totes aquelles entitats que, bé per l’àmbit geogràfic de la seua activitat, bé pel contingut dels seus objectius, canalitzen el seus esforços envers el desenvolupament de Vistabella i les terres veïnes.
 9. Facilitar la interrelació entre tots els camps del saber, tant socials com científics.

Per assolir aquests objectius, l’associació podrà organitzar conferències informatives, debats, xerrades, sessions de treball, exposicions, cursos de divulgació, projeccions de qualsevol tipus, audicions musicals, recitals, excursions, publicació de revistes i llibres, promoció de tot tipus d’activitats (esportives, socials i artístiques); i també fer assessoraments tècnics, jurídics, etc.

L’enumeració d’aquests serveis i activitats no exclou que hom puga programar-ne d’altres diferents per a un millor acompliment dels objectius de l’associació.

 

ART. 3.- ACTIVITATS

 

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 • Creació d’un fons fotogràfic comú del territori
 • Publicació d’estudis i materials de promoció sobre la història, l’arquitectura, les tradicions, la llengua del territori per fer-ne difusió i crear interrelacions (sinèrgies) entre els pobles de Penyagolosa
 • Muntatge d’exposicions
 • Difusió d’articles en publicacions periòdiques
 • Organització de trobades i jornades
 • Recopilació de dades i creació d’un repositori de recursos electrònics amb documents que continguen dades de caràcter local

 

ART. 4.- ÀMBIT I DOMICILI

 

L’àmbit de l’associació serà el terriotri del terme municipal de Vistabella del Maestrat i de les terres al voltant del Pic de Penyagolosa. El domicili principal de l’associació serà el següent:

Carrer Major, 13; 12135- Vistabella del Maestrat

 

ART. 5.- DURADA

 

L’associació es constitueix amb caràcter indefinit.

 

TÍTOL II: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 

ART. 6.- Els òrgans de govern de l’associació són els següents:

 1. L’Assemblea General
 2. L’Equip Directiu

 

ART. 7.- L’ASSEMBLEA GENERAL, integrada per tots els socis, és l’òrgan suprem de l’associació i es reunirà sempre que la convoque la junta directiva per pròpia iniciativa o a petició com a mínim, de la tercera part dels socis.

De conformitat amb l’art 37 de la llei 14/2008, l’òrgan de respresentació convocarà l’assemblea general sempre que ho sol.licite un nombre de persones associades no inferior a 10%, en este cas, l’assemblea general es reunirà dins del termini de 30 dies a comptar de la sol.licitud.

 

Obligatòriament l’assemblea general es reunirà en sessió ordinària una vegada l’any, durant el tercer trimestre, per aprovar el pla d’actuacions de l’associació, jutjar l’actuació de la junta directiva, renovar-ne els membres i aprovar, si escau, el pressupost d’ingressos i despeses de l’any entrant i l’estat de comptes de l’any anterior.

L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària per tractar qualsevol altres assumptes, sobretot quan calga decidir sobre alguna de les matèries següents:

 1. Separació i reemplaçament de membres de la junta directiva abans d’acabar-ne el mandat estatutari.
 2. Disposició o venda de béns.
 3. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
 4. Creació o ingrés en alguna federació d’associacions.
 5. Modificació dels Estatuts.
 6. Dissolució de l’associació.

 

ART. 8.- Les convocatòries de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, hauran de fer-se per escrit i expressar-hi el lloc, la data i l’hora de la reunió, com també l’ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la reunió de l’assemblea en la primera convocatòria, hauran de transcórrer quinze dies com a mínim; també caldrà fer-hi constar l’hora de la segona convocatòria, sense que entre la primera i la segona hi haja un temps inferior a mitja hora.

Les assemblees generals ordinàries o extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concòrreguen, presents o representats, com a mínim, la meitat més un dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que siga el nombre dels socis presents.

 

ART. 9.- Els Acords de la Assamblea requeriran majoria qualificada en els casos següents: dissolució, modificació d’estatuts, disposició o alienació de béns o remuneració dels membres de l’òrgan de representació, segons establix l’art. 39 de la Llei 14/2008.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels socis presents.

En cas d’empat en les votacions, el vot del president/a serà de qualitat.

 

ART. 10.- L’EQUIP DIRECTIU estarà format pels càrrecs següents: president/a, secretari/ària i tresorer/a.

Tots els càrrecs seran gratuïts i s’elegiran per l’Assemblea General per un mandat d’un any.

Els membres de l’equip directiu podran ser reelegits indefinidament.

L’equip directiu elaborarà el propi reglament intern i determinarà la periodicitat de les seues reunions. Serà presidit pel president/a i, en la seua absència pel secretari/ària o pel tresorer/a, en aquest ordre; cas de faltar els dos, ho serà pel membre de la junta de més edat.

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel/la president/a o per la persona que li substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol.licita un terç dels seus components.

 

ART. 11.- El secretari/ària haurà d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva. Les actes hauran de tenir el vist i plau del president/a.

 

ART. 12.- Són funcions de la junta directiva programar i dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa de l’associació. Per això, li corresponen totes les facultats necessàries per a l’acompliment dels objectius de l’associació que no estiguen atribuïts expressament per la llei o els Estatuts a l’assemblea general o al president/a. Entre aquestes facultats estan:

 1. Dirigir el desenvolupament pràctic i diari de totes les activitats de l’associació.
 2. Sotmetre a l’aprovació de l’assemblea el pressupost anual d’ingressos i despeses; com també l’estat de comptes de l’any anterior i el pla d’actuació.
 3. Aplicar els fons a les distintes activitats, d’acord amb els pressupostos aprovats per l’assemblea general.
 4. Acordar l’admissió de nous socis i decidir la sanció o la pèrdua de la condició de soci.
 5. Proposar a l’assemblea general la revisió de les quotes dels socis.
 6. Cobrar i pagar totes les quantitats que haja de percebre o satisfer l’associació.
 7. Acceptar liberalitats, subvencions i ajudes de qualsevol classe, i sol·licitar-les.
 8. Obrir i tancar comptes corrents i de crèdit i llibretes d’estalvi, i disposar dels fons existents en aquests.
 9. Atorgar els documents públics i privats que calguen per a l’exercici de les anteriors facultats.

 

ART. 13.- L’equip directiu haurà de dur a la pràctica les resolucions estatutàries de l’assemblea i els seus acords, i serà responsable davant l’assemblea general de les seues accions i de la confiança que se li ha atorgat.

 

ART. 14.- Qualsevol càrrec de l’equip directiu podrà ser revocat per acord de les dues terceres parts dels assistents a l’assemblea general. La revocació comportarà l’elecció per a tal càrrec d’un altre soci, que l’ocuparà durant el temps que restava de mandat.

 

ART. 15.- Per a un millor compliment dels objectius de l’associació, l’equip directiu podrà crear comissions a fi de delegar-hi la preparació de determinats actes o activitats, i també nomenar un comissari/ària responsable, que hi representarà la presidència.

Una comissió d’aquesta mena es constituirà sempre que l’associació es propose editar una publicació escrita a fi de vetllar per la seua rigorositat científica.

Els membres de l’equip directiu podran formar part d’aquestes comissions.

 

TÍTOL III:  SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ

 

ART. 16.- Les persones físiques que han subscrit l’acta fundacional de l’associació, totes majors d’edat, adquireixen automàticament la condició de socis.

Per adquirir tal condició, una vegada constituïda l’associació, caldrà ser major de divuit anys i sol·licitar-ho a través d’un escrit dirigit al secretari/ària. La sol·licitud haurà de ser acceptada per l’equip directiu.

Si el/la sol.licitant s’ajusta a les condicions exigides per l’òrgan de representació no podrà denegar-se l’admissió.

La condició d’associat és intransmissible segons l’art.3 de la llei 1/2002.

Els socis podran sol·licitar la baixa a l’associació voluntàriament.

 

ART. 17.- Régim sancionador, de confomitat amb els arts. 24,25,26 de la llei 14/2008 d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

L’equip directiu podrà separar de l’associació aquells socis que duguen a terme actes o activitats que, de forma directa o indirecta, obstaculitzen la tasca específica de l’associació, o, de qualsevol altra manera, contradiguen, impedesquen o violen les finalitats que aquesta té. Per arribar a tal separació, s’iniciarà un expedient en què haurà de ser escoltat l’interessat, i contra l’acord de la junta directiva cabrà recurs davant la primera assemblea general que es faça, que serà la que decidirà per majoria de vots.

Per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, serà necessària la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre-ho i que garantisca els drets de les persones associades a les que s’intruïx els procediment a ser informades de l’acusació i a formular al.legacions enfront de la mateixa així com la modificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

 

ART. 18.- Tots els socis gaudiran d’igualtat de drets des del moment que siguen admesos i complesquen les normes estatutàries.

 

ART. 19.- Els membres de l’associació gaudiran dels següents drets:

 1. A assistir a les assemblees generals amb veu i vot.
 2. A elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de l’associació.
 3. A tenir un exemplar d’aquests Estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans directius.
 4. A participar en les activitats culturals que promoga l’associació.
 5. A ser informats de l’estat de comptes dels ingressos i despeses de l’associació cada any.
 6. A posar en coneixement de la junta directiva qualsevol cas, situació o circumstància, d’origen públic o privat, que en la seua opinió atempte contra les finalitats de l’associació; en aquests casos, podrà sol·licitar que la junta directiva emeta la seua opinió, positiva o negativa.
 7. A col·laborar amb els òrgans de govern de l’associació per a la major i millor consecució dels objectius d’aquesta.

 

ART. 20.- Són deures de tots els socis:

 1. Acatar aquests Estatuts i els acords vàlidament presos per l’assemblea general i l’equip directiu.
 2. Pagar la quota d’inscripció que acorde la junta directiva.
 3. Compartir les finalitats de l’Associació i cooperar personalment i activament en la seua consecució.

 

ART. 21.- Hom perdrà la condició de soci:

 1. Per baixa voluntària.
 2. Per expulsió decidida per l’assemblea general a petició d’algun soci o de l’equip directiu.

TÍTOL IV:  RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

 

ART. 22.- El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en ZERO euros. I el que tinga en el futur serà constituït per les aportacions ordinàries i extraordinàries que facen els seus socis, o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 23 d’aquests Estatuts.

 

ART. 23.- Els fons de l’associació s’aconseguiran de la manera següent:

 1. Per les quotes d’inscripció dels socis.
 2. Pels donatius i llegats que li facen terceres persones, i les subvencions que puga rebre d’organismes públics o privats.
 3. Pels productes dels béns i drets que li corresponguen.
 4. Per qualsevol altre ingrés que l’associació obtinga mitjançant les activitats lícites i pròpies que faça per acord de la junta directiva o l’assemblea general.

 

ART. 24.- La facultat de disposar del patrimoni de l’associació correspon a l’assemblea general, i la seua administració a la junta directiva, d’acord amb el que estableix el pressupost anual.

L’administració dels fons de l’associació es durà a terme amb sotmetiment a la corresponent intervenció i amb la publicitat suficient a fi que els socis puguen tenir coneixement periòdic sobre la destinació dels fons socials.

 

ART. 25.- Els socis pagaran una quota d’inscripció que serà aprovada per l’assemblea general a proposta de la junta directiva. Proposta a l’assemblea: la quota inicial serà de 5 €.

 

ART. 26.- Per a l’extracció de fons de l’associació de les entitats bancàries on són depositats, haurà d’haver-hi reconegudes les signatures del president/a, el secretari/ària i el tresorer/a, amb la utilització mancomunada de dues.

TÍTOL V: DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ I DE LA REFORMA DELS ESTATUTS

 

ART. 27.- Les causes de dissolució, que de conformitat amb l’art.50 de la Llei 14/2008 seran:

 1. a) quan concórrega qualsevol causa establida en els Estatuts.
 2. b) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.
 3. c) Quan concórrega qualsevol altra causa legal.
 4. d) Per sentència judicial ferma.

 

ART. 28.- Una vegada acordada la dissolució de l’associació, l’assemblea general extraordinària encomanarà a la junta directiva que es constituesca en comissió liquidadora, amb la missió de portar a terme, en el més breu termini, la liquidació de l’actiu i el passiu de l’associació.

 

ART. 29.- Una vegada dissolta l’associació i feta la liquidació de tots els deutes, els béns que hi resten es lliuraran per a la seua custòdia i administració, en nom del poble a l’Arxiu de Vistabella del Maestrat.

 

ART. 30.- Els Estatuts podran ser modificats una vegada transcorregut un any des de la seua aprovació per l’administració competent, sempre que l’esmentat acord de modificació l’adopten les dues terceres parts dels socis assistents a l’assemblea general extraordinària, especialment convocada a aquest efecte.

Una vegada feta la modificació estatutària, aquesta se sotmetrà a l’aprovació de l’administració competent en la forma legalment establerta.

 

 

Vistabella del Maestrat, 29 d’agost de 2016

Related Images: